EURO HEALTHCARE PTE LTD
VI | EN
Useful Knowledge & Reliability

Giới thiệu
Đối tác
Kinh doanh
Sản xuất
Home > Danh mục Sản phẩm > Danh sách Sản phẩm

 

PRODUCT LIST - Download in Excel format

 

PRODUCT NAME GENERIC NAME & STRENGTH PACKAGING DOSAGE FORM Classification
Eurolivo-250 Levofloxacin 250mg 5 x 4's in alu- alu blister Tablet ANTIBIOTIC-Quinolones
  Levofloxacin 500mg 3 x 4's in alu- alu blister
1 x 10's in alu-alu blister
4 x 5's in PVC-alu blister
Tablet
  Ciprofloxacin 500mg 10 x 10's in PVC -alu blister
5 x 10's in PVC-alu blister
Tablet
Loravax Norfloxacin 400mg 5 x 10's in PVC-alu blister
10 x 10's in PVC-alu blister
Tablet
Betricin-200 Ofloxacin 200mg 3 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Sisocin Azithromycin 600mg/15ml 15ml Powder
for suspension
  Azithromycin 500mg 2 x 3's in alu-alu blister
1 x 6's in alu-alu blister 
Tablet
Zygiro Roxythromycin 150mg 5 x 4's in alu -alu blister Tablet ANTIBIOTIC-Macrolides
Roxirock tablet Roxithromycin 300mg 3 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Clavucilin syrup Amoxicillin + Clavulanate 200mg/28.5mg 30ml Syrup ANTIBIOTIC-Other Beta-lactams
Digoxim-100 Cefixime 100mg 5 x 1 x 10's in alu-alu blister Tablet ANTIBIOTIC-Cephalosporins
Digoxim-200 Cefixime 200mg 3 x 10's in alu-alu blister
3 x 1 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Eurozetroxi Cefuroxime 125mg 2 x 4's in alu-alu blister Tablet
  Cefuroxime 250mg  2 x 4's in alu-alu blister
3 x 10's in alu-alu blister
4 x 4's in alu-alu blister
Tablet
  Cefuroxime Axetil 500mg 3 x 10's in alu-alu blister
2 x 6's in alu-alu blister
Tablet
Bestofac-250 Cefadroxil 250mg 1 x 10's in alu-alu blister Tablet
Eurostamp-200 tablet Cefpodoxime Proxetil 200mg 5 x 10's in alu-alu blister
5 x 1 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Euroseafox Cefpodoxime 100mg 3x4's alu alu blister Capsule
Eurosefro-500 Cefradine 500mg 6 x 4's alu- alu blister Capsule
Eurosefro-250 Cefradine 250mg 5 x 4's alu- alu blister Capsule
  Cefixime 200mg 1 x 4's alu-alu blister
2 x 4's alu-alu blister
1x10's alu-alu blister
Capsule
Qrifox 300 Cefdinir 300 mg 2 x 6's alu- alu Capsule
  Cefadroxil 500mg 3 x 4's in alu-alu blister
10x10's PVC alu blister
Capsule
Zedoxim-200 Cefpodixme 200mg capsule 2 x 4's in alu-alu blister Capsule
Zedoxim-100 Cefpodixme 100mg capsule 3 x 4's in alu-alu blister Capsule
  Cefadroxil 125mg/5ml 30ml
100ml
Syrup
Digoxim Dry syrup Cefixime 50mg/5ml 30ml Syrup
Eurostamp Dry Syrup Cefpodoxime Proxetil 50mg/5ml 30ml Syrup
Ethiomagic Dry Syrup Cefaclor 125mg/5ml 30ml Syrup
Eurosefro
Paediatric drop
Cephradine 125mg/1.25ml 15ml Syrup
Ixifast Cefixime 100mg/5ml 50ml Powder
for suspension
Euroseafox suspension Cefpodoxime 40mg/5ml 50 ml Powder
for suspension
Osiafra injection Cefepime 1g 1 vial 20ml
+ 10ml water for injection
Injection
Eurozidim injection Ceftazidim 1g 1 vial 20ml
+ 10ml water for injection
Injection
Sulfopara injection Cefoperazole Sodium 500mg + Sulbactam 500mg 1 vial
+ 10ml water for injection
Injection
Reetac injection Cefuroxime 750mg 1 vial
+ 10ml water for injection
Injection
Apratam Piracetam 400mg 3 x 10's PVC alu blister
10 x 10's PVC alu blister
Capsule Nootropics
Micogyl tablet Metronidazole 400mg 10 x 10's in PVC-alu blister Tablet Anti-infactive & Anticeptics
  Tobramycin 15mg/5ml eye drops 5ml eye drop
Euronamicin eye drops Lomefloxacin 0.3%  eye drops 1 vial 5ml eye drop
Cheepoxa eye drops Ciprofloxacin Hydrochloride 0,3% eye drops 1 vial 5ml eye drop
Gelthrocin Eye/Ear Drops Gentamycin Sulfate 0.3%
+ Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1%
1 vial 5ml eye & ear drop
Eurotobramin-D eye drops Dexamethasone natri phosphate
Tobramycin sulfate
1 vial 5ml eye drop
  Ranitidine 150mg tablet
10 x 10's in strip blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet Antiacids & Antiulcerants
  Pantoprazole Sodium 40mg 3 x 10's alu- alu blister
5 x 10's in alu -alu blister 
Tablet
  Ranitidine 300mg tablet 5 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet
  Rabeprazol 20mg tablet 1 x 10's in alu-alu blister
3 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Czoltin kit Pantoprazole 40mg + Tinidazole 500mg,
+ Clarithromycin 250 mg
1 x 7 x 6's in alu-alu blister Tablet
  Omeprazole 20mg 5x10's alu-alu blister
10x4's alu alu blister
10x10's alu alu blister
10x10's strip blister
Capsule
  Lansoprazole 30mg 5 x 10 alu-alu blister
3 x 10 alu-alu blister 
Capsule
Gitazot injection Omeprazole 40mg injection 1 vial
powder for injection
Injection
Nabufen Ibuprofen 400mg 10 x 10's in PVC-alu blister Tablet Anti- Inflammatory
(NSAIDS)
  Nimesulide 100mg 10 x 10's in PVC-alu blister  Tablet
Pentagon Glucosamine Sulfate Kali Chlorid 500mg 2 x 10's in alu-alu blister
6 x 10's in alu-alu blister
Capsule
Coxicam 7.5mg tablet Meloxicam 7.5mg 10 x 10's in alu-alu blister Tablet
Coxicam 15 mg Meloxicam 15 mg 3 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Coxicam injection Meloxicam 15mg/1.5ml    
Narigi-250 Naproxen 250mg 5 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Narigi-500 Naproxen 500mg 5 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Clofencool Aceclofenac 100 mg 5 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Mildotac tablet Ketorolac tromethamine 10 mg 5 x 10's in alu-alu blister Tablet
Goutix Etoricoxib 60 mg 3 x 10's  in alu-alu blister Tablet
Goutix-90 Etoricoxib 90 mg 3 x 10's in alu-alu blister Tablet
Pimoint Piroxicam 20mg 2 x 10's in PVC-alu blister
10 x 10's in PVC-alu blister
Tablet
Eurotracon Itraconazole 100mg 3 x 4's alu-alu blister Capsule Antifungal
  Albendazole 400mg   30 x 1 x 1's  in PVC-alu blister Tablet Anthelmintics
  Desloratadine 5mg 5 x 8's in PVC-alu blister
3 x 10's in alu- alu blister
Tablet Anti-histamines & Antiallergics
Roctolido Fexofenadine Hydrochloride 120mg 3 x 10's in alu-alu blister Tablet
Roctolido Fexofenadine Hydrochloride 180mg  2 x 10's in alu-alu blister Tablet
Euronida 4mg Cyproheptadine hydrochloride 4mg 3 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Roctolido Fexofenadin HCL 6mg/ml 50 ml in plastic bottle Powder
for suspension
Valporum Natri Valproate 200mg 3 x 10's in alu-alu blister Tablet Anticonvulsants
  Flunarizine 5mg 5 x 10's PVC-alu blister Capsule Anti -migraine 
  Flunarizine 10mg 3 x 10's PVC-alu blister Capsule
Softidin Tizanidin HCL 2mg 3 x 10's in alu- alu blister Tablet Muscle Relaxants
  Atorvastatin 10mg 3 x 10's alu-alu blister
10 x 1 x 10's alu-alu blister
Tablet CARDIOLOGY-Antihyperlipidaemic
Atotim-20 Atorvastatin 20mg 3 x 10's alu-alu blister Tablet
Dogrel Clopidogrel 75mg 2 x 10's alu-alu blister Tablet
Mildotab Amlodipine 5 mg 3 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet CARDIOLOGY-
Antihypertensives
Mildotab 10 Amlodipine 10 mg 3 x 10's in alu-alu blister
10 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Mildocap Captopril 25mg 2 x 10's in PVC-alu blister
10 x 10's in PVC-alu blister
Tablet
Pasapil Enalapril 10mg 3 x 10's in PVC-alu blister Tablet
Tytrix- 5 Lisinopril 5mg 3 x 10's in alu-alu blister Tablet
Tytrix-10 Lisinopril 10mg 5 x 10's in alu-alu blister Tablet
Telmistal-40 Telmisartan 40mg 3 x 10's in alu-alu blister Tablet
Eurozitum 60mg Diltiazem Hydrochloride 60mg 5 x 10's in PVC-alu blister Tablet CARDIOLOGY-
Anti-Anginal
Nadecin 10mg Isosorbid dinitrate 10mg 3 x 10 in PVC-alu blister Tablet
  Glimepiride 2 mg 3 x 10's in PVC- alu blister
1 x 10's in PVC -alu blister 
Tablet Antidiabetic
  Rosiglitazone maleate 4mg 1 x 10's in PVC-alu blister
3 x 10's in PVC-alu blister
5 x 1 x 10's in alu-alu blister
Tablet
Euronoxid Vit. A 6mg + Vit. C 200mg + Vit. E 50mg 1 vial of 100 tablets in glass bottle
5 x 10's in PVC-alu blister
Tablet Vitamin and mineral
Eurocaljium Calci carbonate 625mg 5 x 10's in PVC-alu blister Chewable Tablet
Eurocaljium-M Calci carbonate, Vit. D3, Cupric oxide, Magnesium
oxide, Manganese sulfate, Zinc oxide
15 tablets in glass vial
GlaBottle of 100 tablets
10 blister x 10 tablets
Tablet
Sulpat syrup Zinc sulphate monohydrate 10 mg/5ml 100 ml Syrup Other
Mixpallet Ferrous Sulfat 150mg + Acid folic 0.5mg 6 x 10's in PVC-alu blister Capsule
Adiovir Ambroxol hydrochloride 15mg/5ml 100 ml Syrup

 

Danh mục Sản phẩm
Thông tin chung Danh sách Sản phẩm Thuốc tẩy giun Thuốc kháng viêm (NSAIDS) Thuốc kháng acid & chống loét Thuốc kháng sinh - Nhóm Cephalosporins Thuốc kháng sinh - nhóm Macrolide Thuốc kháng sinh - Nhóm Beta - lactams khác Thuốc kháng sinh - Quinolones Thuốc điều trị động kinh Thuốc tiểu đường Thuốc kháng nấm Thuốc kháng histamine & Kháng dị ứng Thuốc nhiễm khuẩn & sát trùng Thuốc chống đau nửa đầu Thuốc tim mạch, chống co thắt ngực Tim mạch, điều trị rối loạn lipid máu Thuốc giãn cơ Tuần hoàn não Thuốc bổ đa vitamin và khoáng chất Thuốc khác

© 2021  EURO HEALTHCARE PTE LTD. All Rights Reserved.